Margo Alenikov
Margo Alenikov. She was handed the bouquet. (24-Apr-2004)

Margo Alenikov. She was handed the bouquet. (24-Apr-2004)
Margo Anderson
Kimiko Small and Margo Anderson in purple. (30-Jul-2009)

Kimiko Small and Margo Anderson in purple. (30-Jul-2009)
Margo Binder
Margo Binder, hostess at restaurant (12-Aug-2004)

Margo Binder, hostess at restaurant (12-Aug-2004)