Rev. 14-Nov-2012

2012

Kitsune (Caitlin Findley) and Kelly Hanken.Kitsune (Caitlin Findley) and Kelly Hanken.
Conjecture 2012 part 2: Saturday (06-Oct-2012)

Caitlin 'Kitsune' Findley as 'Pinkie Pie' and...Caitlin "Kitsune" Findley as "Pinkie Pie" and Kelly Hanken as "Applejack."
Equestria LA part 7: Saturday (03-Nov-2012)

Caitlin 'Kitsune' Findley as 'Pinkie Pie' and...Caitlin "Kitsune" Findley as "Pinkie Pie" and Kelly Hanken as "Applejack."
Equestria LA part 8: Saturday (03-Nov-2012)

Caitlin 'Kitsune' Findley, and Kelly Hanken.Caitlin "Kitsune" Findley, and Kelly Hanken.
Equestria LA part 10: Saturday (03-Nov-2012)

Caitlin 'Kitsune' Findley as 'Pinkie Pie' and...Caitlin "Kitsune" Findley as "Pinkie Pie" and Kelly Hanken,
Equestria LA part 11: Sunday (04-Nov-2012)